Fysiikkavalmennus

Fysiikkavalmennuksen tavoitteena on kehittää urheilijan lajissaan tarvitsemia ominaisuuksia ja parantaa tämän fyysistä suorituskykyä — ja auttaa urheilijaa näin menestymään ja saavuttamaan parempia tuloksia. Fysiikkavalmennuksen avulla voidaan myös merkittävästi vähentää loukkaantumisriskiä eri lajeissa.

Nummivuori Athletics

Petri Nummivuoren valmennuksessa Force Training Campilla harjoittelee useiden lajien kilpa- ja kuntourheilijoita. 

Fysiikkavalmennusta harkittaessa ei kannata liiaksi miettiä omaa nykyistä tasoa tai ikää. Fysiikkavalmennus on aina yksilöllinen prosessi. Olennaista ei ole se, millä sarjatasolla kilpaillaan, vaan aito halu kehittyä urheilijana. Valmennukseen voivat hakeutua kaiken tasoiset urheilijat ja eri lajien aktiiviharrastajat yläkouluiästä alkaen aina veteraanisarjoihin saakka. 

Petri Nummivuori tunnetaan erityisesti voimaharjoittelun asiantuntijana ja yksilöllisen fysiikkavalmennuksen kehittäjänä. 

Voimaharjoittelun ohjelmoinnin ja opettamisen lisäksi Petrin mielenkiinto on viime vuosina keskittynyt erityisesti voimaharjoittelun ikäkausimallien tutkimus- ja kehitystyöhön sekä käytännön voimavalmennukseen varsinkin lajeissa, joissa voiman ja suorituskyvyn kehitys on aikaansaatava ilman, että urheilijan fyysinen koko merkittävästi kasvaa. 

Fysiikkavalmennuksen esimerkkilajit 

Judo | Fysiikka- ja voimavalmennus 

Judo vaatii monipuolisia voimaominaisuuksia. Alaraajojen dynaaminen lihasvoima ja kyky räjähtävään voimantuottoon ovat avaintekijöitä judokan suorituskyvyn kannalta. Maksimivoimaa tarvitaan, jotta voidaan tuottaa räjähtäviä suorituksia. Voimakestävyyttä vaaditaan erityisesti ylävartalon ja yläraajojen lihaksilta.

Petri Nummivuori on perehtynyt judoon ja sen fyysisiin vaatimuksiin niin valmentajan ammattitutkinto-opinnoissaan ja tutkimuksissaan kuin työssään käytännön voimavalmentajanakin. 

Petri on toiminut pitkään muun muassa 57 kilon sarjan moninkertaisen suomenmestarin ja judomaajoukkueen vakiokalustoon kuuluvan Pihla Matikaisen fysiikkavalmentajana. 

Judon fysiikkavalmennukseen ja seurayhteistyöhön liittyvät yhteydenotot: petri@forceturku.fi 

Ratsastus | Ratsastajan fysiikkavalmennus 

Petri Nummivuori on työskennellyt ratsastuksen fysiikkavalmennuksen parissa aktiivisesti vuodesta 2020. 

Työ on ollut monessa suhteessa uraauurtavaa. Tieteellistä tutkimusta aiheesta on tehty niukasti ja ratsastajat ovat ylipäätään vasta oivaltamassa systemaattisen fysiikkavalmennuksen ja -harjoittelun hyödyt. 

Ratsastuksen fysiikkavalmennuksen peruselementtejä ovat voimantuoton symmetriaan ja liikkuvuuteen sekä kehonkäytön tasapainoisuuteen, asennon ylläpitoon ja keskivartalon tukeen sekä lonkan- ja lavanhallintaan liittyvät kysymykset. 

Peruselementtien lisäksi Petrin valmennuksissa kiinnitetään runsaasti huomiota ratsastajan yleisen liikunnallisuuden ja urheilullisuuden kehittämiseen sekä ratsastajan urheilijaidentiteetin rakentamiseen. 

Näiden painotusten lisäksi Petri on avartanut ratsastuksen fysiikkavalmennuksen tulevaisuudennäköaloja myös vahvasti yksilökeskeisellä valmennusmallillaan, joka rakentuu ratsastajan luontaisten hermostollisten vahvuuksien tunnistamiselle ja niiden optimaaliselle hyödyntämiselle fysiikkaharjoittelussa. 

Ratsastajan fysiikkavalmennukseen voivat hakeutua kaikenikäiset kilpa- ja harrasteratsastajat. 

Kestävyyslajit | Voimaharjoittelu ja -valmennus 

Petri Nummivuoren kiinnostus kestävyyslajien voimaharjoittelua kohtaan juontaa juurensa hänen omaan pitkäaikaiseen maastopyöräily- ja polkujuoksuharrastukseensa. 

Voimaharjoittelulla on kestävyyslajeissa kaksi pääasiallista tehtävää. Nämä ovat suorituskyvyn lisääminen parantuneiden voimatasojen ja hermotuksen kautta sekä vammojen ennaltaehkäisy parantuneen lihastasapainon ja liikkuvuuden avulla. 

Petrin valmennuksellinen mielenkiinto on suuntautunut kestävyyslajeista eritoten polkujuoksun, suunnistuksen, maastopyöräilyn ja hiihdon kaltaisiin “Offroad -lajeihin”, jotka tarjoavat myös voimavalmennukselle monimuotoisempia haasteita kuin tasamaalla harjoitettavat lajit. 

Jokaisella kestävyyslajilla on omat lajispesifit erityisvaatimuksensa, jotka määrittävät myös lajia tukevan oheisharjoittelun ohjelmointia. Kaikkien kestävyyslajien voimaharjoittelulle yhteinen haaste liittyy optimaalisen teho-painosuhteen saavuttamiseen eli lajin vaatimien voimaominaisuuksien kehittämiseen ilman, että urheilijan lihasmassa lisääntyy. 

Petri korostaa yksilöllisyyden merkitystä myös kestävyysliikkujien voimaharjoittelussa. Lajin vaatimukset määrittävät viitekehyksen, jossa toimitaan, mutta Petri huomioi valmennustensa suunnittelussa tarkoin myös muun muassa valmennettaviensa yksilöllisen motorisen kuvan, koordinaatiomallin ja voimantuottotavan. 

Kestävyyslajien voimavalmennusta ja seurayhteistyötä koskevat yhteydenotot: petri@forceturku.fi 

Fysiikkavalmennuksen prosessi 

Lajianalyysi 

Fysiikkavalmennuksen perustan muodostaa lajianalyysi, jossa lajissa tarvittavat fyysiset ominaisuudet on eritelty. Puhuttaessa lajianalyysistä tarkoitetaan usein lajiliiton tai vastaavan toimeksiannosta tehtyä yksittäistä tutkielmaa lajista. Laajemmassa mielessä lajianalyysin voidaan katsoa käsittävän kaiken tieteellisen tutkimuksen, joka lajista ja sen vaatimuksista on julkaistu. 

Nummivuori Athleticsin fysiikkavalmennukset perustuvat aina laajaan lajianalyysiin ja tieteellisen tutkimuksen kattavaan hyödyntämiseen. Teemme myös omaa jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä fysiikkavalmennettavien lajiemme parissa. 

Painopistelajiemme valmennusten pohjaksi olemme laatineet erityiskattavat lajianalyysit, joissa on huomioitu paitsi yksittäisten lajien vaatimukset, myös esimerkiksi eri ikäkausia edustavien urheilijoiden ja harrastajien valmennukselliset erityistarpeet. 

Yksilöanalyysi 

Fysiikkavalmennus on pohjimmiltaan aina yksilövalmennusta — myös joukkuelajeissa. 

Urheilijoiden tavoitteet voivat on täysin identtiset, mutta koska jokaisella meistä on oma yksilöllinen hermostomme ja omat synnynnäiset vahvuutemme, niin kahta erilaista ihmistä ei yksinkertaisesti voi valmentaa samalla tavalla, mikäli halutaan saavuttaa parhaita mahdollisia tuloksia. 

Nummivuori Athleticsin valmennuksissa yksilö on asetettu prosessin keskiöön ja kattava yksilöanalyysi muodostaa yhdessä laaja-alaisen lajianalytiikan kanssa valmennustemme perustan. 

Fysiikkavalmennuksen suunnittelu 

Urheilijan kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta olisi optimaalista, että suunnitelmallinen fysiikkavalmennus aloitettaisiin nykyistä varhemmin ja että sitä toteutettaisiin systemaattisesti koko urheilijan uran ajan ottaen huomioon kunkin ikävaiheen erityisvaatimukset. 

Petri Nummivuori on hahmotellut tätä fysiikkavalmennuksen pitkää linjaa voimaharjoittelun ikäkausimalleja koskevissa tutkimuksissaan, joihin liittyen hän on myös laatinut painopistelajejamme varten kattavat pitkän aikavälin fysiikkavalmennussuunnitelmat. 

Pitkän aikavälin suunnitelmaan perustuvissa fysiikkavalmennuksen vuosivalmennussuunnitelmassa ja kausisuunnitelmissa asetetaan täsmälliset tavoitteet valmennuksen käytännön toteutukselle ja määritellään, mitä ominaisuuksia missäkin kauden vaiheessa painotetaan ja kehitetään. 

Kausisuunnitelmista kohti fysiikkavalmennuksen käytäntöä edettäessä seuraavan askeleen ohjelmointipolulla muodostavat harjoitusjaksot. Niiden kesto on muutamia viikkoja ja ne sisältävät sarja- ja toistotasolle asti yksilöidyn suunnitelman jaksolle asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. 

Fysiikkavalmennuksen toteutus 

Yksittäisten harjoitusviikkojen ja valmennuskertojen kyseessä ollen on tärkeää oivaltaa niiden rooli osana kokonaisuutta. Jokainen treeni ja jokainen toisto vie projektia kohti pitkän aikavälin tavoitetta. 

Fysiikkavalmennuksen käytännön toteutus suunnitellaan yhteistyössä urheilijan itsensä ja mahdollisen lajivalmentajan kanssa. Urheilijan kokonaiskuormituksen ja palautumiseen liittyvien tekijöiden huomioiminen ovat keskeinen osa tätä suunnitteluprosessia. 

Petri Nummivuoren fysiikkavalmennuksessa olevat urheilijan käyvät yksilövalmennuksessa Force Training Campilla yleensä kerran tai kaksi kertaa viikossa, riippuen siitä missä vaiheessa kautta ollaan. Turun seudun ulkopuolella asuvat ja ulkomailla kilpailevat käyvät luonnollisesti harvemmin, mutta olennaista näissäkin tapauksissa on säännöllinen yhteydenpito urheilijan ja valmentajan välillä. 

Ohjattujen harjoitusten lisäksi omatoimiharjoittelua varten laaditut harjoitusohjelmat ovat fysiikkavalmennuksessa keskeisessä roolissa. Kattavimmillaan fysiikkavalmennuksen ohjelmointi sisältää yksilölliset ohjelmat niin alkuverryttelyjä, voimaharjoittelua kuin palauttavia harjoituksiakin varten. 

Hae fysiikkavalmennukseen 

Varaa aika valmennuskonsultaatioon ajanvarausjärjestelmämme kautta. Voit sopia ajan myös yksilöllisesti: petri@forceturku.fi 

Valmennuskonsultaatiossa käydään läpi taustoja ja tavoitteita, mutta toivomme, että kerrot jo etukäteen vapaamuotoisella sähköpostilla hieman taustatietoja itsestäsi ja urheilullisista tavoitteistasi. 

Ikä, urheilulaji, harjoitteluhistoria ja kilpailumenestys. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi? Mitä erityisesti haet valmennukselta? Kerro myös hieman nykyisestä harjoittelustasi.